Organizing Committee

Organizing Committee


Patron

Prof. B. Ravi – Director, NITK Surathkal

Chairman

Prof. Harsha Vardhan

H.O.D

Email: harsha@nitk.edu.in

Convenors

Prof. Mangalpady Aruna 

Email: arunam@nitk.edu.in


Prof. M. Govinda Raj

   Email: mgr@nitk.edu.in 

Members of the Organizing Committee 

Organizing Secretaries

Prof. K. Ram Chandar

Dr. A. K. Tripati

Dr. B. M. Kunar

Dr. S. K. Reddy

Dr. Akhil Acharv

Dr. Amrites Senapati

Student Secretaries 

Sahas V Swamy

Mohith BekalKar

Anil S Naik

Gurram Dileep

Pudari Harish

Ram Mohan P

Shiv Kumar Bojja

Raghunatha Reddy B

Channabassamma N

Eshwarayya B L